Oferta

Cel: Uwalniać potencjał całej organizacji do trwałego wzrostu.
W tak prosty sposób jak to możliwe.

Oferujemy sprawdzony plan działań w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych wytyczony przez obszary strategii, sprawności operacyjnej, struktury i kultury organizacyjnej oraz zarządzania talentami, przywództwa, innowacyjności, fuzji i partnerstw.

KLUCZOWE OBSZARY:

  • Strategia i Sprawność operacyjna

  • Struktura i Kultura organizacyjna

  • Przywództwo i Zarządzanie talentami

  • Innowacje i Fuzje i alianse

Wspieramy rozwój i wzrost organizacji. Od intencji do rezultatu.

DLA KOGO?

Organizacje na różnych etapach rozwoju, oferujące tradycyjny lub innowacyjny produkt, funkcjonujące w nieprzewidywalnym otoczeniu, tak z obszaru tradycyjnej gospodarki jak i przemysłu 4.0 obejmującego m.in.: Internet Rzeczy IoT, Systemy Cyber-fizyczne CPS, czy Kognitywne Przetwarzanie Danych CC.

PO CO?

Po to, aby w długim okresie czasu generować wartość, atrakcyjną dla klientów, właścicieli, pracowników, udziałowców czy akcjonariuszy.

JAK?

  1. Dysponujemy wystarczająco prostym i skutecznym narzędziem diagnozy. Szybko odnajdujemy związki przyczynowo skutkowe pomiędzy działaniami jakie musimy podjąć a efektami jakie zamierzamy osiągnąć.
  2. Dzielimy organizację na 6 KLUCZOWYCH OBSZARÓW adresując i ustalając w nich, ambitne cele rozwojowe oraz kolejność niezbędnych działań. Tak powstaje wzorcowy model organizacji.
  3. Uruchamiamy efektywną i przejrzystą mapę drogową do sukcesu. Wspieramy zespoły i właścicieli poprzez coaching, mentoring, szkolenia i warsztaty, w dążeniach do zaprojektowanego wzorca. Jesteśmy obecni w trakcie całego procesu zmiany zapewniając jej skuteczność.
  4. Dodatkowo, jeżeli jest taka potrzeba, nasz doświadczony zespół jest oddelegowany do zarządzania wybranymi KLUCZOWYMI OBSZARAMI.

[fb_button]